RBP01 – Simone Rafael über Rassismus im Netz

Heute: Gespräch mit Simone Rafael (Redaktion www.netz-gegen-nazis.de) über Rassismus im Netz.

WeiterlesenRBP01 – Simone Rafael über Rassismus im Netz

avatar Karol Bitcoin Icon Paypal Icon Liberapay Icon